ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବ୍ୟାଙ୍କ

ଆଇ.ଡି.ବି.ଆଇ. , ବ୍ୟାଙ୍କ

ଗବାସହି, ଭଦ୍ରକ, ପିନ କୋଡ : 756100


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ

ନରିପୂର , ଭଦ୍ରକ , ଓଡିଶା, ପିନି କୋଡେ : 756100


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

ଆଲ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ

ନରିପୂର, ଭଦ୍ରକ, ପିନ କୋଡ : 756100


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

ଉକୋ , ବ୍ୟାଙ୍କ

ନରିପୂର, ଭଦ୍ରକ, ପିନ କୋଡ : 756100


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

ଉନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ

ବଙ୍କ ସାହି , ଭଦ୍ରକ ପିନ କୋଡ : 756100


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

କାନରା ବ୍ୟାଙ୍କ

ବଙ୍କ ସାହି , ଭଦ୍ରକ , ଓଡିଶା, ପିନ କୋଡ: 756100


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

ପଞ୍ଜାବ ନେସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ

ପଞ୍ଜାବ ନେସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାଇ ପାସ , ଭଦ୍ରକ , PIN-756100


ଫୋନ : 06784250844
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ

ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ। ସା/ପୋ:- ଭଦ୍ରକ , ପିନ:-୭୫୬୧୦୦


ଫୋନ : 06784242827
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

ସିଣ୍ଡିକେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ

ସିଣ୍ଡିକେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବଙ୍କ ସାହି, ଭଦ୍ରକ ପିନ କୋଡ : 756100


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ

ବୁଦ୍ଧ ବିହାର , ଭଦ୍ରକ ପିନ କୋଡ : 756100


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଙ୍କ