ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭିତର କନିକା ଯାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ

ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରବେଶ ପଥ
ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର କନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରବେଶ ପଥ
କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସ୍ଥାନ
ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା