ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କଲେକ୍ଟରେଟ ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ମାନବ ଶକ୍ତି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଗଦାନ ସଂପର୍କରେ ,ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନଂ 5764 / Estt dtd.14-07-2021 ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା |

କଲେକ୍ଟରେଟ ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ମାନବ ଶକ୍ତି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଗଦାନ ସଂପର୍କରେ ,ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନଂ 5764 / Estt dtd.14-07-2021 ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା |
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କଲେକ୍ଟରେଟ ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ମାନବ ଶକ୍ତି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଗଦାନ ସଂପର୍କରେ ,ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନଂ 5764 / Estt dtd.14-07-2021 ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | 21/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)