ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଗମେଇ ନଦୀ ପାଇଁ

ଗମେଇ ଡ୍ରେନେଜ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଧିକାର ଏବଂ ଭୂ-ଅର୍ଜନ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଇନ, ୨୦୧୩ ର ଧାରା ୧୧(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମ ର ନାମ ୨୦୧୩ ର ଧାରା ୧୧(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା
ଅଢୁଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ (ପି.ଡି.ଏଫ. ୧୮୦୭ KB)
ବରଣ୍ଡୁଆ ସାମିଲ ସୁଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ (ପି.ଡି.ଏଫ. ୨୦୬୦ KB)
ବରଣ୍ଡୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ (ପି.ଡି.ଏଫ. ୧୯୧୯ KB)
ଚୂଡାମଣି ଦେଖନ୍ତୁ (ପି.ଡି.ଏଫ. ୭୨୭୯ KB)
ଗୁଆଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ (ପି.ଡି.ଏଫ. ୨୧୫୮ KB)
ରତାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ (ପି.ଡି.ଏଫ. ୧୪୨୭ KB)
ସୁଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ (ପି.ଡି.ଏଫ. ୨୯୨୪ KB)
ସୁଦେର୍ଶନ ପୁର ଦେଖନ୍ତୁ (ପି.ଡି.ଏଫ. ୨୨୪୫ KB)